Tulilyhty Oy


Toiminta

Tulilyhty Oy on yksityinen suomalainen yritys, jonka juuret ovat tiukasti Pohjois-Savossa Rautavaaralla. Yritys ei kuulu konserneihin tai pörssiyhtiöihin. Olemme tehneet tämän valinnan voidaksemme tarjota tasalaatuisia ja yksilöllisiä palveluja, joita on helppo mukauttaa niin yksilön kuin yhteiskunnankin haasteita vastaaviksi. Tarjoamme laadukasta lastensuojelun laitospalvelua. Tulilyhty Oy tarjoaa sijaishuoltoa huostaanotetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja avohuollon tukitoimia tarvitseville lapsille ja nuorille. Kokemusta toiminnasta on kertynyt jo 15 vuoden ajalta, joten ammattitaitomme on raudanluja.

Tulilyhty Oy:n toiminta on eettisesti korkeatasoista ja työskentelyssä noudatetaan lastensuojelusta annettuja lakeja, asetuksia sekä suosituksia. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen on haastavaa lapsen ja nuoren lisäksi myös hänen lähipiirilleen. Tästä syystä työskentelyssä otetaan huomioon myös läheiset ihmissuhteet, jotka tukevat sijoitetun lapsen tai nuoren elämää. Luottamuksellinen ja hyvään vuorovaikutukseen perustuva suhde lähipiirin kanssa tukee ja vahvistaa myös vanhemmuutta. Kokonaisvaltaisessa työotteessa turvataan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Luotettavat aikuiset, turvallinen ja välittävä kasvuympäristö, rajat, toiminnan johdonmukaisuus,suunnitelmallisuus sekä ennakoitavuus luovat turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä.

Aloitusvaiheessa selvitetään lapsen tai nuoren ja perheen kokonaistilanne. Lapsen /nuoren lähtökohtainen tilanne arvioidaan ja hänelle suunnitellaan tavoitteisiin sopiva polku. Työssä korostamme yksilöllisyyttä ja tavoitteet työskentelylle asetetaan sellaisiksi, että yhdessä tekemällä ne saavutetaan. Tavoitteita muokataan moniammatillisesti asiakkaan kanssa ”matkan” edetessä. Haluamme säilyttää lapsen ja nuoren tutut verkostot oman kunnan toimijoiden kanssa. Tällä mahdollistamme sujuvan työskentelyn asiakkuuden aikana ja takaamme jatkumon, kun laitospalvelujen tarve päättyy.

Ensimmäisten kuukausien aikana turvallisen arjen lomassa kartoitetaan lapsen tai nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tila. Nimetty omaohjaaja on mukana heti sijoitusprosessin alusta alkaen. Omaohjaaja-menetelmällä turvataan lapsen yksilöllinen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kasvaminen. Omaohjaaja on lapsen tai nuoren tukena ja käy hänen kanssaan keskustelua niin, että jouhevalla tiedonsiirrolla lapsen tai nuoren mielipide tulee esiin häntä koskevissa asioissa. Tutun ja turvallisen omaohjaajasuhteen avulla asiakkaan etu tulee varmistettua.

Sijoituksen aikana lapsi tai nuori opettelee ottamaan vastuuta omasta elämästään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Peruskoulun käynti onnistuu Rautavaaralla, ammatilliset opinnot löytyvät lähikunnista. Vastuun kautta asiakasta tuetaan aktiiviseksi toimijaksi niin omassa elämässään kuin yhteisössäkin. Arjen rutiinit ja ennakoitavuus luovat järjestystä elämään.

Sijoituksen loppuvaiheessa keskitytään tulevaisuuteen ja tilanteen mukaisesti joko kotiutumiseen tai itsenäiseen asumiseen, ammatinvalintaan ja koulutukseen. Itsenäistyvien nuorien kohdalla siirtyminen tapahtuu porrastetusti kevyemmistä tukitoimista itsenäiseen asumiseen. Kiinnitämme tässä vaiheessa erityisesti huomiota siihen, että nuorella on arkielämän taidot itsenäiseen asumiseen.

Turvallisuus

Yrityksemme sijaitsee Rautavaaran kyläyhteisön keskellä, joten jo sijainti ja ympäristö luovat seesteisen turvallisuuden tunteen. Tulilyhdyssä työskentelee koulutettu henkilökunta, joka vastaa turvallisesta arjesta.

Lapset ja nuoret opiskelevat pääasiallisesti Rautavaaran koulussa, jonka pienet ryhmäkoot mahdollistavat yksilöllisen opetuksen jokaisen tarpeen mukaisesti. Koulussa on myös mukana Tulilyhdyn oma ohjaaja tukemassa yksilöllistä opiskelua ja sen onnistumista.

Henkilökunta on käynyt MAPA-koulutuksen, jonka avulla haasteellista käytöstä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita. Tämä turvaa niin asiakkaat kuin ohjaajatkin. Lapsen ja nuoren kapinat sekä voimakkaatkin tunnereaktiot otetaan vastaan turvallisesti ja niille annetaan tilaa.

Kaiken lähtökohtana on ennakoitava ja hyvin suunniteltu arki, jossa aikuiset asettavat toiminnalla rajat ja lapset saavat olla lapsia.

Osallisuus

Jokaiselle lapselle ja nuorelle nimetään omaohjaaja. Omaohjaajan kanssa työskentely mahdollistaa luottamuksellisen suhteen rakentumisen ja asioiden työstäminen on yhden henkilön kanssa helpompaa. Omaohjaajan tuella pystyy vaikuttamaan omiin asioihinsa sekä tuomaan omat näkemyksensä esiin niin, että lapsi tai nuori tulee kuulluksi.

Lapset otetaan mukaan niin arjen suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Rautavaara on pieni kylä, mutta jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy mahdollisuus harrastaa omien toiveidensa mukaisesti.

Vastuullisuus

Rautavaara sijaitsee keskellä upeita luonto- ja retkeilykohteita, joten luonto kaikkineen on tärkeä arvo laitoksen toiminnassa. Ympäröivää luontoa hyödynnetään vapaa-ajan toiminnoissa ja metsässä liikutaan paljon retkeillen. Painotamme toiminnassamme vastuunottoa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Luonnon ja siihen liittyvien asioiden avulla lapsi ja nuori oppii vastuullisuutta.

Vastuullisuutta tuemme myös ihmissuhteissa, rehellisyydessä, koulunkäynnissä ja muutoinkin omassa toiminnassamme. Asioista uskalletaan puhua ääneen.

Suvaitsevaisuus

Tulilyhdyssä kiinnitämme huomioita toisten kunnioittamiseen kaikessa toiminnassamme. Henkilökuntamme toimii esimerkkinä myönteisen ilmapiirin ja erilaisuuden hyväksymisessä. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen.

Toiminnallisuus

Lasta ja nuorta on tärkeä tukea toiminnallisuuteen ja osallisuuteen, jolla on suuri merkitys itsetunnon kehittymiseen. Rautavaaralla ja sen ympäröivissä kunnissa on mahdollisuus harrastaa ja hankkia elämyksiä. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Metsäkartanon kanssa.

Viikottaiset sählyvuorot, jalkapallo- ja jääkiekkokenttä sekä mahtavat ulkoilureitit tarjoavat aktiviteettiä jokaiselle niin, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin mökkiytymään.

Aikuisten johdolla leikimme ja pelaamme paljon perinteisiä pihapelejä tervapadasta nurkkajussiin. Tulilyhdyn henkilökunta osallistuu Rautavaaran kunnan nuorisotilojen toimintaan aktiivisesti. Näin tuemme lasten ja nuorten toimintaa osana kyläyhteisöä.

Toiminnallisuuden lisäksi myös rauhoittumiselle on aikansa ja sitä harjoitellaan yhdessä. Jokainen pääsee viettämäämn kerran kuukaudessa aikaa omaohjaajansa kanssa. Koulujen loma-aikoina järjestämme matkoja ja retkiä Suomessa tai ulkomailla.

Kodinomaisuus

Ohjaajat ovat läsnä arjessa turvaamassa lasten ja nuorten elämää. Laitosympäristössä kasvaminen on usein stressaavaa, mutta olemme kiinnittäneet paljon huomiota siihen, että pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman kodikkaan ympäristön. Lapset ja nuoret osallistuvat yhteisiin toimintoihin kuten ruuanlaittoon, siivoukseen, sisustamiseen sekä pihatöihin. Läksyjen tekoon ohjaajat antavat tukensa ja yhdessä huolehditaan, että koulunkäynti sujuu mahdollisimman jouhevasti. Toiminnassa painotetaan elämänhallintaa yleisesti ja tähän kiinnitetään huomiota asiakkaan ikätason mukaisesti.

Tulilyhdyssä on oma emäntä, joka huolehtii siitä, että tarjolla on päivittäin monipuolista ja maukasta ruokaa. Hyvä ruoka tekee elämästä paljon mukavampaa.