Yksiköiden kuvaus


Lakota

Lakota on 7 paikkainen nuorten yksikkö. Yksikkö sijaitsee omakotitalotyyppisessä kodikkaassa rakennuksessa, jossa jokaiselle nuorelle on oma huone sekä lisäksi viihtyisät yhteiset tilat. Lakotassa sijaitsee myös Tulilyhty oy:n johtajiston tuttavallisemmin Riikan ja Mariannan toimisto, neuvottelutila sekä koko laitoksen sydän eli pääkeittiö, missä valmistetaan ruoka kaikkiin yksiköihin.

Lakota-nimi tulee intiaanien kulttuurista. Lakota-yhteisö oli rakenteeltaan joustava ja se omaksui helposti uusia piirteitä. Yhteisön perusyksikkö oli laajentumaperhe, jonka koko vaihteli muutamista henkilöistä jopa useaan sataan. Tähän yksikköön hyväksyttiin jäseniksi myös asukkaita, jotka eivät kuuluneet sukuun. Näin myös Rautavaaran Lakota-yksikössä suuren perheen muodostavat erilaisilla taustoilla ja tarinoilla yhteisöön saapuvat nuoret. Jokainen hyväksytään yhteisöön juuri sellaisena ainutlaatuisena yksilönä kuin hän on.

 Lakotan yksikkö on Tulilyhdyn ensimmäinen yksikkö, toiminta alkanut vuonna 2005.  Asiakkaat ovat 12–18 vuotiaita, yksikkö on erikoistunut koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksista, käytöshäiriöistä ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviin nuoriin. Nuorella voi olla myös päihdetaustaa ja hankaluuksia asettua yhteiskunnan ja kodin asettamiin rajoihin.

Hoitojakso ja sen tavoitteet on sovittu yhdessä lapsen tai nuoren, hänen vanhempiensa ja lähettävän tahon kanssa. Hoitoa ja kasvatusta ohjaa lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista tehty hoito- ja kasvatussuunnitelma. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tukena arjessa, sitä toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Lakotan arjen perustana on säännöllinen ja turvallinen päivärytmi. Tärkeä osa säännöllistä arkirytmiä on koulunkäynti, jota tuetaan aktiivisesti.  Arkea rytmittää  viikko-ohjelma, omaohjaajatyöskentely, yksilö- ja ryhmätyöskentelyt,  päihdetyöskentely sekä nuorille suunnatut yhteiset toimintaillat. Nuoret osallistuvat arkiaskareisiin, kuten siivouksiin, ruoanlaittoon, pyykkihuoltoon ja arjen suunnitteluun.

Nuorten kanssa harjoitellaan rajojen, sääntöjen ja sopimusten tekemistä ja niiden noudattamista, jotta nuori oppii ottamaan vastuuta ja luomaan rajat omalle toiminnalleen.

Koulua nuoret käyvät yksikön läheisyydessä olevassa Rautavaaran yhtenäiskoulussa, jossa pienet ryhmäkoot tai sitten Tatankan yksikön yhteydessä olevassa  Rautavaaran kunnan alaisessa opetusyksikössä tai kunnan lukiossa. Muut jatko-opinnot suoritetaan lähikuntien Nurmeksen ja Iisalmen oppilaitoksissa.

Rajoitustoimenpiteiden käyttö on vähäistä,  ennakoinnin ja koulutuksen takia. Henkilöstö on käynyt Mapa-koulutuksen jonka avulla haasteellista käytöstä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita. Tämä turvaa niin asiakkaat kuin ohjaajatkin ja kapinat ja voimakkaatkin tunnereaktiot otetaan vastaan turvallisesti. Neuropsykiatrisessa työskentelyssä edistytään ihmissuhde- ja tunnetaidoissa sekä käytännön arjen ja elämänhallinnan taidoissa.

Henkilöstön koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa on otettu huomioon neuropsykiatrinen osaaminen ja päihdetyö.

Tatanka

Tatanka on pienkerrostalo, josta löytyy tilat seitsemälle nuorelle. Nuorille on omat huoneet sekä yhteisiä tiloja. Tatankassa on kaksi asuntoa, jotka on tarkoitettu asumisharjoitteluun. Lisäksi Tatankassa on sairaanhoitajan / nuorisopsykiatrin keskustelutilat.

Myös tatanka sanana on intiaanien peruja. Sana tarkoittaa Lakotan kielessä biisonia. Biisonin katsotaan kulttuurissa olevan ihmisten ”vanhempia veljiä” eli ne ovat olleet olemassa jo kauan ennen ihmisiä. Biisoni eli tatanka oli tärkein toteemieläin ja sen näkeminen unessa tai näyssä oli hyvin positiivinen enne.

Tulilyhdyn nuorten erityisyksikkö seitsemänpaikkainen Tatanka tarjoaa turvallisen kasvuympäristön ja vahvan tuen 12-18 vuotiaille nuorille.  Tatankan yksikön toiminta on alkanut vuonna 2006 ja vähitellen muotoutunut nykyiseen muotoonsa.

Tatanka on yksikkö nuorille, jotka tarvitsevat kuntoutumiseensa strukturoitua, vakauttavaa ja aikuisjohtoista arkea, jossa on selkeät rajat ja toimintamallit. Tatankassa on psykiatrista ja neuropsykiatrista erityisosaamista ja yhteistyötä tehdään tiiviisti nuorten psykiatristen hoitokontaktien kanssa. 

Henkilökunta muodostuu yhdeksästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneesta työntekijästä. Yksikön työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan Dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Tatankassa henkilökunnan hoito- ja kasvatustyön tukena on käytetty kuukausittain nuorisopsykiatri Marjatta Nuutisen konsultaatiota.

Työntekijöiden erityisosaamista ovat psykiatria, haastavien lasten erityistarpeisiin vastaaminen, tiivis kouluyhteistyö sekä yhteistyöverkoston käyttäminen hoito- ja kasvatustyön tukena. Tatankassa on kokemusta lapsista, joilla on traumatausta, itsetuhoista käyttäytymistä, pitkää koulunkäymättömyyttä, psyykkistä- tai neuropsykiatrista oirehdintaa; mm. Asperger, ADHD, autismi,lievää päihteiden käyttöä, toiminnan ohjauksen ja tunteiden hallinnan puutteita, psyykkistä oirehdintaa ja suuri aikuisten tuen tarve arjessa ja koulutyöstä selviytymisessä.

Nuorten arki muodostuu kodinomaisista perustoiminnoista ja yhdessä tekemisestä, jossa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu.  Tärkeitä kuntouttavia tekijöitä ovat koulutyö, korvaavat ihmissuhteet, omaohjaajatyöskentely, tiivis yhteistyö lapsen hoitotahojen kanssa, yhteisöllisyys, oman toiminnan hallinnan sekä sosiaalisten taitojen opettelu.

Tatankan yhteydessä on Rautavaaran kunnan alainen opetusyksikkö, jossa Tatankan nuoret voivat suorittaa pienryhmässä peruskoulua, hyvin yksilöllisesti ja paljon tukea koulutyöhönsä saaden. Koulutyötä johtaa pienryhmän opettaja ja lisäksi tarvittaessa Tatankan ohjaaja on ohjaajamassa ja tukemassa.

Wakan Tanka

Wakan tanka on 7 paikkainen lasten erityisyksikkö, joka sijaitsee Lakotan tapaan tilavassa omakotitalotyyppisessä kiinteistössä. Lapsille on omat huoneet ja niiden lisäksi yhteisiä tiloja, joissa mahtuu viettämään aikaa yhdessä esimerkiksi leikkien. Wakan tankalla on suuri piha-alue. Wakan tankaan voidaan ottaa myös sisarus- ja kiireellisiä sijoituksia.

Wakan Tankan lasten erityisyksikkö on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Yksiköllä on valmius hoitaa lapsia, jotka tarvitsevat kuntoutuakseen  vahvaa osaamista psykiatrisesta ja neuropsykiatrisesta osaamisesta sekä lapsilla vai olla hankaluuksia koulunkäynnissä ja vakavia käytöshäiriöitä ja väkivaltaista käytöstä. Henkilökunta muodostuu kymmenestä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneesta työntekijästä, jolloin erityisyksikömme on vahvasti resursoitu. Yksikön työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan kiintymyssuhdetta korjaavaan DDP-terapian perusteita noudattaen.

Toiminnan perustana on ennakoitava ja hyvin suunniteltu arki, jossa aikuiset asettavat toiminnalle rajat ja lapset saavat olla lapsia. Ohjaajat luovat turvalliset olosuhteet niin fyysiselle, psyykkiselle, emotionaaliselle kuin seksuaaliselle turvallisuudelle. Lasten kohtaamisessa ollaan aidosti läsnä, jotta lapsi kokee tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Arjessa vahvistetaan onnistumisen kokemuksia ja myönteisestä kuvaa itsestä ja osaamisesta.

Lasten kanssa harjoitellaan rajojen, sääntöjen ja sopimusten tekemistä ja niiden noudattamista, jotta lapsi oppii ottamaan vastuuta ja luomaan rajat omalle toiminnalleen. Ristiriitatilanteita käydään läpi mallintamisen kautta, esimerkiksi kuinka hankalat tilanteet voi ratkaista rakentavasti. Lasten kanssa opetellaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja omien ajatuksien ilmaisemista yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Lapset käyvät yksikön läheisyydessä olevaa Rautavaaran yhtenäiskoulua jossa pienet ryhmäkoot. Tiivis yhteistyö koulun kanssa ja mahdollisuus Wakan Tankan yksikön henkilökohtaiseen ohjaajan koululla ovat selkeä vahvuus. Oma, tuttu ohjaaja henkilökohtaisena avustajana koululla tukee kiintymyssuhdetta. Ohjaaja on seuraamassa ja tukemassa lapsen sosiaalisten taitojen kehitystä ja tukee koulunkäyntiä joka on lapsen tulevaisuuden kannalta tärkeää.